Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.

I morse träffades Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen och Karin Svensson Smith (MP) som är riksdagens ordförande i trafikutskottet i Göteborg för att diskutera järnvägssträckan Göteborg-Borås. Med på mötet var också Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren för att ge näringslivets perspektiv på järnvägssträckan Göteborg-Borås. Dessutom deltog Ulf Ericsson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Snart förhandlas den nationella planen och tillsammans med näringslivet tänker vi politiska företrädare se till att politikerna i Stockholm förbättrar trafikverkets tjänstemannaförslag. Ny järnväg Göteborg-Borås och satsningar på pendeltrafik är bra för Västsverige och för hela Sverige, säger Birgitta Losman.

Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det råder full politisk enighet om målbilden, och akademi, näringsliv, kommuner och regionen är alla involverade i arbetet. En utbyggd järnvägstrafik är en förutsättning för att nå målen.

Mer järnväg behövs i Sverige

På mötet betonade de västsvenska företrädarna den regionala nyttan med att utbyggnaden måste sättas i gång omgående, för att inte tappa mer fart. Men det regionala perspektivet är också till nytta för Sverige och alla var eniga om att det behövs mer järnväg i hela Sverige, inte bara i Västsverige.

Men ska nya stambanor vara en realitet år 2030 kan inte en utbyggnad ligga inom ramen för den ordinarie infrastrukturbudgeten. Med de förutsättningarna är höghastighetsjärnvägen inte utbyggd förrän cirka 2065, utan en kraftigt ökad finansiering måste ske genom lån.

Efter mötet i Göteborg skyndade sig sällskapet ut i regnet och vidare till Göteborgs central för att bjuda trafikutskottets ordförande på en tur i det västsvenska tågsystemet och Bohusbanan.

DELA
Föregående artikelRegionstyrelsen 3 oktober