Regionstyrelsen 3 oktober

0
17
Regionstyrelsen170912

Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.

Religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen

Regionstyrelsen godkänner motionen från Jessica Wetterling, med flera (V) som handlar om att genomföra en utredning för att se hur nuvarande andaktslokaler kan förändras till icke-religiösa  andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler och tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Mot bakgrund av inkomna remissvar görs bedömningen att motionens intentioner att tillsätta en utredning ska bifallas men att andaktslokalerna hellre bör beskrivas som religiöst neutrala än icke-religiösa och att en mindre värderande benämning, som exempelvis stilla rum, används.

Ombyggnation patientkök och produktionskök, Södra Älvsborgs sjukhus

Regionstyrelsen godkänner att fastighetsnämnden får genomföra en ombyggnad av patient- och produktionsköket på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Det totala investeringsbeloppet uppgår till 29 miljoner kronor och ombyggnaden innefattar hela köket på 1949 kvadratmeter.

Med denna investering säkerställs de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet och god arbetsmiljö. Det årliga behovet av ett koncernbidrag på 1,04 miljoner kronor föreslås beaktas i det framtida budgetarbetet.

Samlad uppföljning och återrapportering av beslutet om regiongemensam produktionsstyrning

Regiondirektören rapporterade till regionstyrelsen om uppdraget kring den regiongemensamma produktionsstyrningen, kallad Målbild 2018. En del i uppdraget handlade om att koncentrera verksamheter vid sjukhus i Västra Götalandsregionen. De fem diagnoser som berördes var nedanstående:

Ventrikel- och rektalcancer (klart) 
Koncentrationen av ventrikel- och rektal cancer, som bedömdes som mest  angelägna, har genomförts enligt plan i sin helhet från 1 januari 2015.  Ventrikelcancer opereras nu bara på SU, rektalcancer nu bara inom de fyra sjukhusgrupperna, SU, SKAS, NU-sjukvården och SÄS.

Höft och knäledsproteser (klart) 
Koncentrationen av höft- och knäledsproteser har genomförts enligt plan.  Protesingreppen genomförs nu på SU, NU, SkaS, SÄS, KS och AL. Volymerna  för SkaS har dock inte ökat enligt tidigare plan varpå extern kapacitet nyttjas  under uppbyggnad. Detta följs särskilt inom ramen för tillgänglighetsarbetet.

Ryggkirurgi (klart) 
Koncentrationen av ryggkirurgin har genomförts enligt plan. De ryggkirurgiska ingreppen genomförs nu på SU, NU och SkaS. Volymerna för SkaS har dock inte ökat enligt tidigare plan varpå extern kapacitet nyttjas under uppbyggnad. Detta följs särskilt inom ramen för tillgänglighetsarbetet. I uppdraget ingick även att etablera en regiongemensam kö till ryggkirurgin. Denna startades i våren 2017. Det samlade arbetet med att etablera och bedriva arbetet med den regiongemensamma kön följs nu inom ramen för den beslutade samordningsfunktionen för tillgänglighetsarbetet

Vad gäller obesitaskirurgi och axelproteskirurgi så pågår arbetet. Samordningsuppdraget för de områden som ska koncentreras ligger hos medlemmar inom koncernledning hälso- och sjukvård:

• Obesitaskirurgi hos förvaltningschefen för SkaS

• Axelproteskirurgi hos förvaltningschefen för SU

Regionstyrelsen tar del av informationen och rapporteringen sker som en del av ramen för genomförandet av omställningen.

Delårsrapport augusti 2017 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

I delårsrapporten redovisas insatser utifrån beslutad detaljbudjet. Som exempel kan nämnas:

  • Stort fokus på högprioriterade områden för akutsjukhusen med åtgärder för att förbättra verksamheten och flödet i den akuta vården, utveckla produktiviteten och öka tillgängligheten till besök och behandling.
  • Insatser för att minska personalomsättning och förenkla administration.
  • Upphandling av ett kärnsystem för framtidens vårdinformationsmiljö pågår och tidplan hålls.
  • Implementering av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för arbetet med organisationsvarumärket.
  • Koncernkontorets arbete med att implementera den nya inköpspolicyn pågår.
  • Koncernkontoret, inklusive utförarverksamheter och VGR IT, hade sista augusti totalt 1 492 nettoårsarbetare, en ökning med 110 årsarbetare jämfört med augusti 2016. Orsaken är bland annat utökade uppdrag.
  •  Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige sista augusti 2017, uppgår till +282 miljoner kronor och är +223 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +210 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport för augusti 2017 och den redovisning av genomförda kontrollmoment april- augusti.

Fördelning av statsbidrag 2018

Det så kallade välfärdsbidraget – ett statsbidrag för att hantera de ökade flyktingströmmarna – uppgår för Västra Götalandsregionens del till 376 miljoner kronor för 2018. Av dessa ska 226 miljoner kronor fördelas av regionstyrelsen.

GrönBlå Samverkan yrkar att regionstyrelsen fördelar dessa medel enligt följande:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tilldelas 205 miljoner kronor för att stimulera och stödja de verksamheter som i dagsläget har störst behov i sitt arbete för att förbättra och förebygga hälsan hos och vården för asylsökande och nyanlända.

Regionutvecklingsnämnden tilldelas 5 miljoner kronor för fortsatt arbete med de satsningar som det tillfälliga statsbidraget används till under 2016 och 2017, vilket varit snabbspår för samhällsvetare samt koordinator för integrationsinsatser i styrkeområden. Genom validerings- och  matchningsinsatser ska nyanlända flyktingar få chans till arbete inom områden där de redan innehar kompetens.

Kulturnämnden tilldelas 4 miljoner kronor för fortsatt arbete med stöd till aktörer i samhället. I enlighet med tidigare används pengarna till en utlysning av stöd för insatser inom de tillfälliga statsbidragens användningsområde.

Personalutskottet tilldelas 6 miljoner kronor för sina fortsatta satsningar. I detta ingår kunskapslyft för medarbetare inom kvinnosjukvård och förlossningsvård, språkutbildning i yrkessvenska för  vårdpersonal, praktikplatser för nyanlända med legitimationsyrken samt lönestöd för  anställning av läkarassistenttjänster.

Arbetet med kommunikationsinsatser tilldelas 2,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling under 2018. Ett bildstöd för att minska friktioner och fel som kan uppstå på grund av språk- och  tolkproblem har tagits fram för nyanlända för användning inom hälso- och sjukvården.

I regionstyrelsens budget ingår även en summa på 3,5 miljoner kronor till ej fördelade kostnader.

Alla beslut i regionstyrelsen