Den 29 september ingick Västra Götalandsregionen (VGR), tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag med regeringen. Handslaget innebär ett antal gemensamma åtaganden för att öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

Från nationell till lokal nivå

Den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) visar att kunskapen om EU är låg hos allmänheten. Det har bidragit till att det är svårare för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå, jämfört med de beslut som tas på lokal, regional och nationell nivå. Regeringen har därför initierat ett EU-handslag för att öka kunskap och stärka möjligheten att påverka beslut som tas på EU-nivå. EU- och handelsminister Ann Linde tog ett första EU-handslag på nationell nivå under 2016 vilket under 2017 har följts upp med lokala och regionala handslag. Under fredagen var det Västsveriges tur där åtagandena presenterades under ett panelsamtal som följdes av en kunskapshöjande föreläsning av Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU).

Åtaganden inom EU-handslaget

Under panelsamtalet presenterades konkreta åtaganden för att öka kunskap om EU och delaktigheten i EU-frågor. Bland annat ska VGR, Göteborgs Stad och GR tillsammans ordna kunskapshöjande aktiviteter under hösten för såväl politiker och tjänstepersoner som allmänheten och lärare. Dessa satsningar görs i samband med den s.k. ”EU-hösten” för att uppmärksamma EU-toppmötet som hålls i Göteborgs i november.

GR och Göteborgs Stad har en välfungerande struktur för samverkan kring EU-frågor, nämligen överenskommelsen för EU-samverkan i Göteborgsregionen. VGR, Göteborgs Stad och GR kommer att sprida denna arbetsmetod till de kommuner och kommunalförbund som är intresserade.

VGR kommer att se över introduktionsutbildningen för politiker inför den nya mandatperioden och applicera ett EU-perspektiv. Detta för att öka politikers kunskap om EU och förståelsen för hur EU relaterar till uppdraget som politiker i VGR. Vidare kommer VGR även att utveckla dialogen med kommunerna och kommunalförbunden i relevanta EU-frågor genom beredningen för hållbar utveckling (BHU). Syftet är att dels öka kunskap bland lokalpolitiker om EU-frågor som är viktiga för Västra Götalands utveckling men även att hitta gemensamma påverkansfrågor.

Medborgarnas nöjdhet med demokratin ökar under valår

Handslaget följdes av ett kunskapsseminarium med CERGU som belyste aktuella europeiska utmaningar och dess betydelse för Västsverige. CERGU lyfte fram att medborgarnas nöjdhet med demokratin ökar under valår. Politikerna syns mer vilket är ett tillfälle för kunskapshöjning. Det finns därför mycket att vinna på att vara ute och träffa medborgarna och ha en kontinuerlig dialog.

EU-handslaget startskottet för EU-hösten

EU-handslaget är starten för EU-hösten och det första i raden av ett antal sidoevenemang till EU-toppmötet som hålls i Göteborg den 17 november. Under EU-hösten bjuder VGR tillsammans med Göteborgs Stad, GR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län in till ett flertal aktiviteter för att synliggöra kopplingen mellan EU-toppmötet och den lokala och regionala nivån. Du hittar hela programmet för EU-hösten här

Läs mer om EU-handslaget på regeringens webbplats

Läs mer om GR:s överenskommelse här

Läs mer om BHU här