Trivs de på jobbet? Är de nöjda med ledarskapet? Känns kraven rimliga? Riskeras patientsäkerheten när personalen behöver få mer gjort? Ja, vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare egentligen? Höstens medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät kommer att ge svar.

– Ibland får jag höra att vårt mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare nästan upplevs lite provocerande eftersom det känns långt borta. Men varför ska vi inte vilja bli bäst? Självklart ska vi vara medvetna om att vi har en lång väg att gå, men med målet satt kan vi ta sikte på det och se till att få saker att hända. I det arbetet behöver vi lyssna på dem som jobbar här och medarbetarenkäten, som öppnar den här veckan, är ett sätt att göra det.

Det säger Västra Götalandsregionens personaldirektör, Marina Olsson.

Frågor som hänger ihop

– Medarbetarenkäten tar pulsen på arbetsmiljön. Arbetsmiljön påverkar vården av patienterna och vice versa. Ofta arbetar vi med arbetsmiljö och patientsäkerhet i parallella spår med separata handlingsplaner. Detta vill vi ändra på eftersom vi tror att det kommer att resultera i förbättringar för både patienter och medarbetare. Ett första led i det arbetet är att genomföra den regiongemensamma medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten på ett samordnat sätt i år, säger Marina Olsson.

Tryggt och öppet

– Vi måste ha en miljö där medarbetarna känner sig trygga och törs säga ifrån om de upplever att något är fel och vågar uppmärksamma risker, kommenterar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Det är nödvändigt för att vi ska nå såväl vår nollvision för vårdskador som vårt mål att bli en riktigt bra arbetsgivare. Vi vet att det finns många områden där vi behöver bli bättre och det kommer vi med all säkerhet också att kunna utläsa av enkätsvaren senare i höst. Vi ska använda oss av resultaten i vår verksamhetsutveckling och i det ständiga förbättringsarbetet på arbetsplatserna. Därför hoppas jag att många svarar på enkäterna. Genom att lyfta och lösa problem och ta vara på och utveckla det som är bra har vi alla chanser att nå våra högt ställda mål.

När resultatet summerats kommer chefer och medarbetare att arbeta tillsammans med handlingsplaner. Det är den närmaste chefen som ansvarar för detta arbete och för att följa upp och återkoppla förbättringsarbetet till medarbetarna.

Viktiga hålltider

  • Enkäterna öppnar den 13 september 2017 och medarbetarna har till och med den 4 oktober på sig att svara.
  • Resultaten är klara i november.