Vid sammanträdet 12 september beslutade regionstyrelsen bland annat att Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion och ställde sig positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafiken.

Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion

Regionfullmäktige beslutade i april att alarmeringstjänsten ska organiseras genom ett fortsatt avtal med SOS Alarm AB med prioriteringsfunktionen bedriven i egen regi.

Regionstyrelsen föreslås besluta att det blir styrelsen för beställd primärvård som blir den organisatoriska hemvisten för alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion, med start den 1 oktober 2017.

Finansiering och beställning via hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att ske i enlighet med tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med Närhälsan genomföra överflyttning av prioriteringsfunktionen inom Koncernkontoret till Närhälsan.

VGR positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till ny kamerabevakningslag.

VGR delar i huvudsak utredningens föreslagna lagändring kring att slopa generell tillståndsplikt för kamerabevakning. Men enligt förslaget kvarstår tillståndsplikt för myndigheter och VGR anser att tillståndsplikt för hälso- och sjukvårdens verksamheter och för kollektivtrafiken ska slopas.

Utredningen är omfattande och VGR begränsar sig i detta yttrande till några korta resonemang och synpunkter som bland annat handlar om kamerabevakning och integritet. Flera av VGR:s verksamheter bedrivs i miljöer där brottsliga angrepp, hot och våld förekommer. Det finns risk att patienter, resenärer, medarbetare med flera drabbas av oönskade händelser kopplat till hot och våld. VGR menar att de positiva effekterna med kamerabevakning i vissa fall väger tyngre än den integritetskränkning som kan uppkomma.

Alla beslut i regionstyrelsen