Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som har kommit längst i arbetet är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.

– Genom att erbjuda patienterna e-tjänsterna ökar vi deras möjligheter att komma i kontakt med oss och komma vidare i sina vårdärenden, säger Pia Hedenquist, som är den medicinska sekreterare som ansvarat för införandet på enheten. Vi begränsar inte längre patienten till en viss tid på dygnet utan är alltid tillgängliga och återkopplar inom två dagar.

Basutbud är ett minimum

Alla enheter med patientkontakter ska kunna erbjuda patienterna ett basutbud av e-tjänster via 1177 Vårdguiden. Det beslutades 2016 av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

I basutbudet ingår att beställa tid (patienten skickar in ett önskemål om tid med en beskrivning av orsak till besöket), av/omboka tidförnya recept, kontakta mig, skicka meddelande, egenremiss, fråga om min remiss, begära intyg. Det finns också möjlighet att läsa journalanteckningar skrivna från och med den 1 juni 2016.

– Vi har ett basutbud, men ser att vi skulle kunna ha användning av att koppla på fler av de valfria tjänsterna, berättar Pia Hedenquist. Just nu ser vi över möjligheten att starta upp en tidbokningstjänst, så att patienterna själva kan boka in sig på tider som passar dem. Det skulle bespara både dem och oss mycket tid.

Förhoppning om utökad användning

På hud/STD kommer det in ärenden via e-tjänsterna löpande, men på enheten finns en förhoppning om att antalet kommer att öka. De arbetar aktivt med att sprida information, bland annat genom att ha broschyrer och affischer från 1177 i sina väntrum.

– Det är verkligen något som ligger i tiden, säger Pia Hedenquist. Vi i vården måste ligga i fas med den digitalisering som sker i övrigt i samhället. Jag tror bara det är en tidsfråga innan våra patienter börjar inse fördelarna med det nya sättet att komma i kontakt med oss i vården.

Kortfakta om 1177 Vårdguidens e-tjänster i Västra Götalandsregionen

  • I början av april 2017 fanns det 497 618 invånarkonton.
  • Under januari månad 2017 loggade 200 855 invånare in i e-tjänsterna. Det går att jämföra med 92 706 invånare under samma period 2016.
  • 99 procent av alla inloggningar sker med e-legitimation och en procent med lösenord eller sms.
  • Den vanligaste ärendetypen i mars 2017 var förnya recept (11 514) följt av beställ tid (9834) och av/omboka tid (7339).